BUJ

Viens no iespējamiem variantiem, ja netiek iegrāmatoti visi darījumu apliecinošie dokumenti un
darījumi un tiek norādīti bilances Aktīvā vai Pasīvā, kaut patiesībā darījums ir bijis jāiekļauj peļņas
zaudējumu aprēķinā!

 

Pieredze:
6 gadu pārskatā bilances aktīvā ir pozīcija ‘’citi debitori’’, jo ir samaksāts avanss piegādātājam.
Nav veikta salīdzināšanās un rezultātā ir neprecīzs PZA, jo pēc būtības avanss tika maksāts par
precēm vai pakalpojumiem, kas bija jāiekļauj izdevumos jau 6 gadus atpakaļ...


Risinājums:
Pirms gada pārskata ir jāveic iekšējais audits atlikumiem virsgrāmatas kontos, kā arī patieso atlikumu
palīdzēs fiksēt salīdzināšanās ar kreditoriem un debitoriem.

Neidziļinoties sadarbības līgumos tiek veikti nekorekti aprēķini, iesniegtas nekoretas nodokļu
atskaites un pārmaksāti nodokļi... pat trīskārt.


Pieredze:
Igaunijas uzņēmumā tiek noslēgti autoratlīdzības līgumi, kur jāpiemēro iedzīvotāja ienākuma nodokļa
likme. Grāmatvedis deklarē kā algu atskaites, kur tiek piemērotas visas sociālās iemaksas, uzņēmuma
īpašnieku neinformē, ka šāda nodokļu piemērošana Igaunijā nav iespējama. Uzņēmējs turpina veikt
aprēķinus pēc IIN likmes un budžetā iekļauj IIN izmaksas, bet pēc fakta tiek deklarētas arī sociālās
iemaksas un rezultātā tiek pārmaksāti nodokļi. Rada zaudējumus, kas netika prognozēti.


Risinājums:
Informēt un izskaidrot likumu izmaiņas, lai uzņēmējs būtu informēts, kāpēc tiek veikti konkrēti
nodokļu aprēķini un ar ko jārēķinās plānojot budžetu.

Vai ir iespējams izveidot stundas laikā?


Pieredze:
Tas ir iespējams, ja klients ir iesniedzis visus darījumu apliecinošos dokumentus.


Risinājums:
Maksimāli īsā laika posmā iesniegt visus dokumentus un informēt, ka šāda veida atskaites būs
nepiciešamas par konkrētu periodu.

Ko sniedz finanšu un vadības atskaites?

Plānojot budžetu un sastādot ikmēneša naudas plūsmu ir iespējams prognozēt ienākumus un
izdevumus katru mēnesi.
Vadības atskaite tiek veidota katra uzņēmuma vadības prasībām, lai būtu iespējams pārskatīt visas
pozīcijas.

Neinformējot jaunākās likumdošanas izmaiņas var veicināt:

 • uzņēmumam zaudējumus;
 • neizpratni par to kāpēc bizness nenes peļņu;
 • dezinformāciju kā var ietaupīt un nepārmaksāt nodokļus;
 • utt.

Vērtīgāk ir ieguldīt līdzekļus darbu optmizācijai nevis pārmaksāt par ārpkalpojuma darba stundām.


Pieredze:
No excel faila importē datus pasūtītāju rēķinu izrakstīšanai, kurus izsūta automātiski no programmas
uz epastu.
No excel faila importē autoratlīdzību aprēķinus, veic salīdzīnāšanos ar piegādātajiem izsūtot
elektroniski uz epastu. Pēc aprēķinu apstiprināšanas programmā iegrāmato aprēķinus.


Risinājums:
Sadarbībā ar programmas IT speciālistiem tiek izveidoti datu failu imports/eksports, rēķinu
automātiska izrakstīšana utt., pēc katra klienta vēlmēm un ieskatiem. Ietaupot gramatveža manuālo
darbu un jūsu naudu par pakalpojumu stundām.

Viegli, ja;

 • iepriekšējais pārskata gads ir tikko noslēdzies un jauno gadu sāk vadīt Baltic Finance SIA;
 • ir fails no iepriekšējās grāmatvedības uzskaites programmas ar kontu atlikumiem;
 • Ir dokumentu mapes ar tekošajiem dokumentiem.


Iespējami, ja ir pieejas:

 • VID EDS ;
 • internetbankai;
 • E-pastam.

Piedāvājumu un pakalpojumu sniedzēju ir daudz. Katram ir savas stiprās puses un ne tik spēcīgās. Esošajā konkurencē spēj darboties tikai profesionāļi. Tāpēc varat būt drošs, ka sagrāmatot ieņēmumus un izdevumus garantē jebkurš grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs.

 1. Sākotnēji jāsaprot, cik liels ir apstrādājamo datu apjoms.
 2. Pirmais rādītājs ir grāmatojamo dokumentu skaits – rēķini, pavadzīmes, čeki utml.
 3. Vai ir nepieciešams pilns grāmatvedības/finanšu pārvaldības pakalpojums vai tikai atsevišķu uzdevumu nodošana ārpakalpojumā, piemēram, tikai darba algu uzskaite, iegrāmatoto datu apkopošana, lai sagatavotu pārskatus, deklarācijas, iesniegt deklarācijas u.c.

Arhīva, vai ofisā. Viss aprunāts individuāli.

No 2019. gada 1. janvāra pienākums deklarēt gadā gūtos neapliekamos ienākumus ir tikai tad, ja tie pārsniedz 10000 eiro apmēru.

Neatkarīgi no tā, kur iesniegta strādājoša pensionāra algas grāmatiņa, pensijas izmaksātājs piemēros pensijas ienākumam progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma:
20% – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro,
23% – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro.
Tādējādi strādājošajam pensionāram nav obligāti jāsniedz algas grāmatiņa pensijas izmaksātājam, un viņš var iesniegt to darba devējam progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes piemērošanai.

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek izložu un azartspēļu laimestus, ja laimesta (tā vērtības) apmērs (to kopsumma) taksācijas gada laikā nepārsniedz 3000 eiro.

Fiziskās personas ienākums no virtuālās valūtas (kriptovalūtas) pārdošanas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli kā ienākums no kapitāla pieauguma, piemērojot IIN 20%.

1. Nolikums par sabiedrības grāmatvedības organizāciju un kārtošanu
2. Grāmatvedības politika
3. Attaisnojuma dokumentu apgrozības apraksts un shēma un grāmatvedības glabāšanas noteikumi
4. Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi, grāmatvedības datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības
5. Nolikums par kases operācijām
6.Nolikums par skaidras vai bezskaidras naudas avansu izsniegšanas un izlietojuma kārtību, dienesta komandējumu un reprezentācijas izdevumu noformēšanu un atspoguļošanu
7. Nolikums par vieglās automašīnas izmantošanu saimnieciskajā darbībā, degvielas uzskaiti un norakstīšanu
8. Nolikums par inventarizācijām
9. Gada pārskatu un citu grāmatvedības pārskatu sagatavošanas noteikumi

Uzņēmuma vadītājs pats var kārtot grāmatvedības uzskaiti, ja:
- Ir kapitālsabiedrības vienīgais īpašnieks – vienīgais valdes loceklis;
- Ir fiziska persona (arī individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks), kura par savām saistībām, kas radušās no saimnieciskās darbības (komercdarbības), atbild ar visu savu mantu.

Uzņēmumos, kur grāmatvedību kārto, izmantojot grāmatvedības datorprogrammas (grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūru), nodrošina visas grāmatvedības informācijas saglabāšanu uzņēmuma arhīvā informācijas nesējos vai sistemātiski kārto un uzņēmuma arhīvā uzglabā attaisnojuma dokumentu un grāmatvedības reģistru izdrukas.
Ja uzskaite tiek kārtota elektroniski, jānodrošina datu glabāšanas laiks:
1. Gada pārskatiem – līdz uzņēmuma reorganizācijai vai darbības izbeigšanai (ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi);
2. Inventarizācijas sarakstiem, grāmatvedības reģistriem un grāmatvedības organizācijas dokumentiem – 10 gadi;
3. Attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem, kuru datums ir agrāks par 1999. gada 1. janvāri – 75 gadi, bet dokumentiem, kuru datums ir 1999. gada 1. janvāris vai vēlāk – 10 gadi;
4. Pārējiem attaisnojuma dokumentiem – līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai izpildītu šā likuma 2. panta prasības par saimnieciskā darījuma norises izsekojamību, bet ne mazāks kā 5 gadi.

Uzņēmuma vadītājs var patstāvīgi izvēlēties grāmatvedības datorprogrammu (grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūru), ņemot vērā konkrētā uzņēmuma darbībai vēlamās vai nepieciešamās funkcionālās, tehniskās un datu drošības prasības, izņemot gadījumus, ja konkrētas datorprogrammas lietošanu vai izvirzāmās prasības reglamentē konkrēts normatīvais akts.

SIA minimālais pamatkapitāla lielums ir 1 EUR. Pamatkapitālu apmaksā dibinātāji, to var apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu.

Sazinies ar mums